Openbare Onderzoeken Ruimtelijke Ordening

Terinzagelegging kennisgevingsnota (plan-MER) Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP “Regionaal bedrijventerrein te Oudenaarde”)

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Zingem deelt mee dat, ter uitvoering van artikel 4.2.8.§3 van het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake het milieubeleid, de kennisgevingsnota (plan-MER) inzake het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) “Regionaal bedrijventerrein” te Oudenaarde ter inzage ligt van het publiek. Dit PRUP moet de geplande ontwikkeling van bijkomende bedrijventerreinen in Oudenaarde juridisch mogelijk maken.

De bedoeling van deze kennisgevingsnota is om het publiek, de gemeenten, de betrokken adviesinstanties en andere maatschappelijke actoren kennis te laten nemen van dit plan. Op basis van de kennisgeving kunnen de verschillende actoren hun opmerkingen formuleren met betrekking tot de inhoudsafbakening van het plan, waaronder de alternatieven, en de vooropgestelde methodologie voor de milieubeoordeling.

De volledig verklaarde kennisgevingsnota (plan-MER) inzake het Provinciaal RUP “Regionaal Bedrijventerrein” te Oudenaarde kan via onderstaande kanalen geraadpleegd worden:

  • Op de internetsite van de bevoegde administratie (www.lne.be/mer-dossierdatabank - nr. PL0235);
  • Bij de initiatiefnemer, de provincie Oost-Vlaanderen;
  • Bij de betrokken gemeentebesturen (Oudenaarde, Kruishoutem, Zingem en Wortegem-Petegem).

Er kunnen gedurende de terinzagelegging van 23 januari 2017 tot en met 22 februari 2017 inzake de kennisgevingsnota opmerkingen overgemaakt worden via:

  • Een brief gericht aan het departement LNE, Dienst Mer, Plan-MER ‘Regionaal bedrijventerrein Oudenaarde’, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel;
  • Een é-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Regionaal bedrijventerrein Oudenaarde’ in de titel);
  • De gemeente/stad.

De kennisgevingsnota (plan-MER) inzake het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) “Regionaal bedrijventerrein” te Oudenaarde kan gedurende de terinzagelegging voor eenieder geraadpleegd worden op de Dienst Grondgebiedszaken te Zingem, Alfred Amelotstraat 53 te 9750 Zingem. Dit tijdens de openingsuren, elke werkdag van 8u30 tot 11u30 en dinsdag van 13u30 tot 18u45.